Çiftçi kayıt sisteminde;

 1. Arazi ve yetiştiriciliği yapılan ürün bilgilerinin güncel olarak mevcut olduğu tüm özel ve tüzel kişilikler için Devlet destekli Bitkisel ürün sigortaları poliçeleri
 2. Bir işletme numarasına sahip hayvansal üretim işletmelerinde, mevcut tüm büyükbaş ve kanatlı hayvanlar için devlet destekli hayvan hayat sigortaları poliçeleri
 3. Örtüaltı kaydı bulunan ve sera tipi, sera içinde yetiştirilen ürün ile sera teknik detay bilgileri güncel olarak mevcut tüm seralar için devlet destekli sera sigortaları poliçeleri kurumumuz aracılığı ile TARSİM A.Ş ( Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş ) sistemi kullanılarak oluşturulmaktadır.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlar

Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2010

A. Sigortanın Kapsamı

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin açık alanda yetiştirilen sigortalanmış bitkisel ürünlerde doğrudan neden olacağı zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

A.2. Teminatın Kapsamı

Sigorta bedeli, ürünün ekili/dikili bulunduğu arazi, ürünün verimi ve birim fiyatı dikkate alınarak hesaplanan bedeldir.

Bitkisel ürünün aşağıda belirtilenler haricinde kalan kısımları sigortalanmaz.

Sigorta bedeli ve kapsamının hesaplanmasında dikkate alınacak ürün, bitkinin aşağıdaki kısımlarından oluşur:

 1. Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu bitkilerde, dane.
 2. Lifli bitkilerde, lif.
 3. Pamukta, kütlü pamuk.
 4. Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde.
 5. Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök ve yumru.
 6. Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak.
 7. Tohum için üretilen bitkilerde, tohum.
 8. Meyvesi yenen ürünlerde, meyve.
 9. Çiçeklerde, bitkinin kendisi.
 10. Çayır – mera ve yem bitkilerinde, tüm yeşil aksam.
 11. Fidelerde, bitkinin kendisi.
 12. Meyve fidanlarında, fidanın kendisi.

Referans verimi belirlenmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilmiş ürünlerde, azami ve asgari değiştirilebilirlilik oranı ile sınırlı olmak kaydıyla verim, sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Referans verimi belirlenmemiş ürünlerin verimi sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan edilir.

Verim beyanında, söz konusu ürünün son beş yıl içerisinde gerçekleşmiş olan verim ortalaması dikkate alınır.

Ürün birim fiyatı, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenmiş azami ve asgari değiştirilebilirlik oranı ile sınırlı olmak kaydıyla söz konusu ürünün üretici satış fiyatının son beş yıl içerisindeki ortalaması dikkate alınarak sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Ürün birim fiyatı belirlenmemiş ürünlerin fiyatı, sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan edilir.

A.3. İsteğe Bağlı Olarak Teminat Kapsamına Alınabilecek Haller ve Kayıplar

 1. Don olayının doğrudan doğruya ürün miktarında meydana getirdiği eksilme,
 2. Dolu riskinin ürün kalitesinde meydana getirdiği eksilme.

A.4. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıda belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

 1. Hasatları yapılarak bağ, bahçe ve tarlada bırakılmış veya kaldırılmış ürünlerde meydana gelen hasarlar.
 2. Her ne nedenle olursa olsun, hasat gecikmesi sonucunda üründe meydana gelen hasarlar.
 3. Dolu dışındaki yağışların ürünlere doğrudan verdiği zararlar,
 4. Sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar.
 5. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).
 6. Kamu otoritesi tarafından sigorta konusu yer ve ürünler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasar ve kayıplar.
 7. g) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar.
 8. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
 9. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 10. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar.
 11. Teminat kapsamındaki risklerin, meyve verme yaşına gelmiş ağaçlarda, meyve dışındaki yaprak, dal, gövde, kök ve benzeri kısımlarına vereceği hasarlar.
 12. Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesinden dolayı, sigorta dönemini takip eden yıllarda meydana gelen zararlar.

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, ürün sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Sigortacı, sigorta ettiren tarafından doldurulan ön bilgi formunu Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları ile teyit ederek, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler.

Sigorta ettirenin beyanı ile Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda, poliçe Çiftçi Kayıt Sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

Sigorta ettiren, sigorta başvurularını aksi kararlaştırılmadıkça, ürünlere, risklere ve coğrafi bölgelere göre Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirlenmiş olan tarihlerden önce yapar.

A.7. Sigorta Sözleşmesinin Başlangıcı ve Sonu

Sigorta sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.8. Sigorta Teminatının Başlangıcı ve Sonu

Sigorta teminatı, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen bitki gelişme evresinde başlar.

Sigorta teminatı, her hal ve koşulda poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona ermek kaydıyla, poliçe bitiş tarihinden önce;

 1. Ürünün tam hasara uğraması,
 2. Ürünün tamamının hasat edilmesi,
 3. Sözleşmenin feshedilmesi

hallerinde sona erer.

B. Hasar ve Tazminat

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Ve Acentenin Yükümlülükleri

Sigortalı kayba uğramamak için Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen sürelere uymak ve teknik olarak hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılmasını sağlayacak sürede ihbarda bulunmak zorundadır.

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları acentesi aracılığıyla Havuza bildirmekle yükümlüdür:

 1. Adı, soyadı ve adresi,
 2. T.C. Kimlik no veya sigorta poliçe numarası,
 3. Rizikonun gerçekleştiği gün ve saat,
 4. Hasar nedeni,
 5. Zarar gören ürünün cinsi,
 6. Rizikonun gerçekleştiği arazinin ilçe, köy ve mevkii.

Acente kendisine yapılan hasar ihbarlarını gecikmeksizin Havuz Merkezine ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde doğabilecek maddi kayıplar sigorta şirketi kanalıyla sorumlusuna rücu edilerek tazmin edilir.

Sigortalı, Havuzun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemekle, zarar miktarıyla delilleri saptamakla, yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Havuza veya eksperlere vermekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigortalı;

 1. Rizikonun gerçekleşmesinden zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermek ve bu amaçla, Havuz tarafından verilen talimatlara uymakla,
 2. Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Havuzun veya eksperlerin sigortalı bitkisel ürünler ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermekle,
 3. Zarar, Havuz veya eksperler tarafından belirleninceye kadar, sigorta konusu hasarlı ürün üzerinde, hasarın saptanmasını güçleştirecek veya hasar miktarını artıracak nitelikte herhangi bir değişiklik yapmamakla,

yükümlüdür.

Hasat edilebilecek hale gelmiş ürünlerde, hasar tespitinin yapılabilmesi için, Havuz veya eksperlerin onayını almak kaydı ile hasarlı tarla, bağ ve bahçelerde zararı doğru tespit etmeye yardım edecek şekilde ve miktarda, uygun yerlerinden örnek kısımlar ve parçalar biçilmeksizin ve toplanmaksızın hasada devam edilebilir.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun Hakları

Riziko gerçekleştiğinde, Havuz veya eksperler, sigorta kapsamındaki maddi değerleri koruma altına almak ve zararı azaltmak amacıyla, makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan yere girebilirler. Havuz bu şekilde hareket etmekle herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenmiş olmaz ve sözleşme hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz.

B.4. Hasarın Tespiti

Hasar tespitinin doğru,hatasız ve zamanında yapılması esastır. İlgili mevzuat gereği hasar tespit ve incelemeleri Havuz eksperleri tarafından yapılır.

Sigorta edilmiş ürünlerde teminat kapsamında meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Havuz veya eksperlerin belirlemelerine göre taraflar arasında mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.

Hasar ihbarının asılsız yapıldığının belirlenmesi halinde, yapılan hasar tespit masrafları Havuz tarafından ihbarı yapan sorumlu veya sorumlulardan tahsil edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

Hasar tespitinde belirlenen ve tazminatın hesabında esas alınacak hasar oranı, eksik beyan durumları hariç olmak üzere, Havuz eksperi tarafından belirlenen gerçek verim üzerinden hesaplanan sigorta bedeline uygulanır.

Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır. Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli düşülür.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet tutarı indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiç bir zaman tam hasar halinde ödenecek tazminatı aşamaz.

Türk Ticaret Kanununun Aşkın Sigorta konusundaki hükümleri saklıdır.

B.6. Yeniden Ekim / Dikim

Sigortalı ürünün tamamının veya bir kısmının yeniden ekim/dikime imkân veren erken bir gelişme devresinde hasara uğraması durumunda; tarafların aynı ürünün yeniden ekim/dikimine karar vermesi halinde, sigortalının hasar tarihine kadar hasar gören ürüne yapmış olduğu tespit edilen ekim/dikim ve bakım masrafları herhangi bir muafiyet uygulanmaksızın ödenir.

Farklı bir ürünün yeniden ekim/dikimine karar verilmesi halinde, mevcut poliçe, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen kısa dönem esasına göre iptal edilir. Yeni ürün için ayrı bir poliçe düzenlenir.

Ekim/dikim için ödenen masraf tutarı, yeniden ekim/dikimi yapılan üründe meydana gelebilecek hasar bedelinden mahsup edilir

Yeniden ekim/dikim ile ilgili olarak, her halükârda sigorta bedelinin %30’nu aşmamak kaydıyla, üretici tarafından yapılan masraflar kadar ödeme yapılır.

Aşağıda belirtilen haller, yeniden ekim/dikim kapsamı dışındadır:

 1. Poliçede belirtilen miktarın üzerinde ürün elde edileceğinin belirlenmesi.
 2. Üretim yılı içinde daha önce yeniden ekim/dikim ödemesi yapılmış olması.
 3. Yeniden ekim/dikim koşullarının elverişli olmadığının belirlenmesi.

B.7. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tekâmül ettirilerek kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir. Tazminat her halükarda hasat tarihinden önce ödenmez. Tazminat ödeme tarihinde muaccel hale gelen ve sigortalıya ait diğer ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda tazminattan mahsup edilebilir.

Sözleşme süresi içinde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı hasat sonrası bir defada ödenir.

B.8. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalının/sigorta ettirenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

Sigortalı/sigorta ettiren, teminat kapsamındaki bazı risklerin gerçekleşmesine kasten sebep olur veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Sigortalı ürünün sigorta/teminat başlangıç tarihinden önce hasara uğradığı tespit edildiği takdirde bu hasara ilişkin tazminat talebi reddedilir.

B.9. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı ürünün bütününde tam hasar meydana geldiği takdirde, sigorta teminatı sona erer.

Kısmi hasarlarda sigorta teminatı, poliçede belirtilen bitiş tarihine veya bitiş tarihinden önce hasat edilene kadar meydana gelebilecek teminat kapsamındaki diğer hasarlar için devam eder.

C. Çeşitli Hükümler

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Havuzun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta ettirenin prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Havuzun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

Sigorta ettiren, prim yükümlülüğünün tamamını veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır. Sigorta ettiren, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin ödenecek tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, Havuzun sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim kısa dönem üzerinden hesaplanarak fazlası sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı bu sigortayı, sigorta ettirenin ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerine dayanarak yapar.

Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Havuz, gerekli gördüğü her durumda risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir. Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda Havuz tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler sigorta edilmez.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin, kasıtlı olarak gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılırsa, sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı durumlarda, rizikonun, sigortacı, durumu öğrenmeden önce veya cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşmesi halinde sigortacı, tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya çiftçi kayıt sisteminde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,

 1. Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
 2. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme sekiz gün içerisinde feshedilebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, riskin özelliğine göre kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise, Havuz, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene iade eder.

Sigortacının, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:

 1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
 2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 3. Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

Sigorta ettirenin sözleşmeden cayma süresi poliçe tanzim tarihinden itibaren 15 gündür. Ürünün türüne göre Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen teminat başlangıcından önce, herhangi bir nedenle sigortalı ürünün tamamen ortadan kalkması durumunda sözleşme iptal edilerek tahsil edilmiş prim tutarı sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.

Sözleşme süresi içinde fiili olarak rizikosu sona eren teminatlar için sözleşmenin feshi durumunda söz konusu teminat için prim iadesi yapılmaz. Riski devam eden diğer teminatlar için prim kısa dönem esasına göre hesaplanır.

Sigorta ettiren, bir hasar meydana gelmeden önce olmak kaydıyla verim yükseltme talebinde bulunabilir. Bu talebin Havuz tarafından uygun bulunması halinde verim artış miktarı kadar zeyil düzenlenir ve prim farkı tahsil edilir.

Teminat kapsamı dışındaki nedenlerle verim indirimi taleplerinde gün esasına göre prim iade edilir. Ancak, don teminatı başlangıcından sonra yapılacak verim indirim taleplerinde hiçbir şekilde don teminatı primi iade edilmez.

Meyvelerde don teminatı başlamadan önce teminat kapsamı dışındaki nedenlerle verim azalması söz konusu ise bu durum teminat başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde bildirilmek zorundadır. Süresinde yapılmayan bildirimlerde verim indirim zeyli yapılmaz.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanmış ürünler üzerine sigortalı başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı başka sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin belgelenmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

C.6. Tebligatlar

Sigortalının, sigortacının ve Havuzun tebligatlarında, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve Havuz adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla, sigorta ettirene/sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan müteselsilen sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle Havuz veya sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Havuzun, sigortacının merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerde; sigortacı veya Havuz ya da yetkili kıldığı kimseler tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zaman Aşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yürürlük

Bu genel şartlar 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlar

Son Düzenleme Tarihi: 29 Ocak 2009

A. Sigortanın Kapsamı

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

 1. A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, yavru atma ve yavru ölümü,
 2. Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,
 3. Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 4. Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 5. Yangın veya infilâk

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

 1. Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz,şap ve BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar, (antrax ve kuduz hariç)
 2. Hırsızlık, kaybolma ve değiştirme halleri,
 3. Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,
 4. Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar,
 5. Teknik şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,
 6. Sığırlarda, iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
 7. Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları,
 8. Teknik şartlar doğrultusunda kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,
 9. Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, eksperlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,
 10. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,
 11. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 12. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar,
 13. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),
 14. Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,
 15. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar.

A.4. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Sigorta ettirenin başvurusu, sigorta ettiren tarafından doldurulan ön bilgi formu Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir.

Sigorta ettirenin beyanı ile Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda, poliçe, Çiftçi Kayıt Sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.7. Aşkın Sigorta

Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait olan kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.

A.8. Eksik Sigorta

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, sigortacı, aksine bir sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaret ise zararın o kadarından sorumludur.

B. Hasar ve Tazminat

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 24 saat içinde ekspere, sigortacıya, acentesine, Havuz merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere,

 1. Adı, soyadı ve adresini,
 2. T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası,
 3. Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 4. Hasar nedenini,
 5. Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
 6. Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini,

belirterek, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Sigortalı, mecburi kesime sevki söz konusu olan hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde mezbahanede kesimi ve mezbahane kesim tutanağını, ölen hayvanlarda ise il/ilçelerde zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen imha tutanağını matbu hasar raporu ekinde göndermekle yükümlüdür.

Sigortalı, poliçede kayıtlı hayvanlar için meydana gelebilecek tüm hasarları; 24 saat içinde poliçede isimleri belirtilen veya yetkili diğer Havuz Eksperlerine bildirmekle yükümlüdür. Hasar incelemesi söz konusu eksperler tarafından yapılır.

Havuz, hasar ihbarlarının yapılacağı eksperi ve yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigortalı;

 1. Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde bir veteriner hekim marifetiyle gerekli tedbirleri almak,
 2. Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Havuz veya eksperin sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
 3. Havuzun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Havuza veya ekspere vermek

yükümlülüğündedir.

Sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;

 1. Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak,
 2. Hastalığı Havuza ve Tarım il/ilçe müdürlüklerine bildirmek,
 3. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak
 4. Sigortalanan hayvanlarını poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkân nispetinde bunlara iyi bakmak,
 5. Havuzun yaptıracağı kontroller sonucunda önereceği tedbirleri almak,

ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun Hakları

Havuz, kendi elemanları veya eksperler aracılığıyla sigortalı hayvanın sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını makul surette kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

Ayrıca;

 1. Barınakların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,
 2. Teknik şartlarda yer alan aşı programında belirtilen aşıların yapılmaması,
 3. Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,
 4. Hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi,
 5. Bakım ve gıda noksanlığı,
 6. Hayvanın aşırı derecede çalıştırılması,
 7. Hayvanın poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması,
 8. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun gerektirdiği tedbirlerin alınmamış olması

gibi sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde sigortacı tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

Sigorta edilmiş hayvanlarda meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Havuz veya eksperlerin belirlemelerine göre taraflar arasında mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan kaynaklanması halinde kurtarılan yavrunun teknik şartlara göre belirlenen şekilde değeri ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.

Ödenecek tazminat tutarı, eksperin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

Yavru atma teminatı ile ilgili tazminat hesabı teknik şartlarda belirtildiği şekilde uygulanır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tekâmül ettirilerek Kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta ettiren/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Sigortalı hayvanın mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanın kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Havuz, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları tazmin ettiği bedel nispetinde Havuza intikal eder. Sigortalı, Havuza ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. Çeşitli Hükümler

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Havuzun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi Havuzun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

Sigorta ettiren, prim yükümlülüğünün tamamını veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır.

Sigorta ettiren, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin ödenecek tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, Havuzun sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim kısa dönem esası üzerinden hesaplanarak fazlası sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı, bu sigortayı sigorta ettirenin ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü, soy kütüğü ve Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet) bilgilerine dayanarak yapar.

Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Havuz, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin kasıtlı olarak gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılırsa, sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı durumlarda, rizikonun, sigortacı durumu öğrenmeden önce veya cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşmesi halinde sigortacı, tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra poliçe üzerinde veya çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş ön soy ve soy kütüğü kayıtlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı sekiz gün içinde durumu Havuza bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;

 1. Sigortacı değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
 2. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme müteakip sekiz gün içerisinde feshedilebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise, sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene iade eder.

Sigortacının, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:

 1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
 2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 3. Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

Yapılan risk inceleme sonuçları Havuz tarafından onaylandıktan sonra şirket tarafından poliçeleştirilmemesi halinde yapılan risk inceleme masrafları şirketten tahsil edilir.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanmış hayvanlar üzerine sigortalı başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy ve soy kütüğü kayıtlarında yer kayıtları ile belgelenmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

C.6. Tebligatlar

Sigortalının, sigortacının ve Havuzun tebligatlarında, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve Havuz adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla, sigorta ettirene/sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan müteselsilen sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle Havuz veya sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Havuzun, sigortacının merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerde; sigortacı veya Havuz veya yetkili kıldığı kimseler tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yürürlük

Bu genel şartlar 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Sera Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 1 Kasım 1995
Son Düzenleme Tarihi: 05 Eylül 2006

A. Sigortanın Kapsamı

A.1. Sigortanın Kapsamı

Bu sigorta ile dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

A.2. Sigorta Bedelinin Kapsamı

Sigorta bedeli, aşağıda yer alan değerlerin toplamından oluşur:

 1. Seraların örtü ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dahil toplam değeri,
 2. Konstrüksiyonun işçilik ücretleri de dahil toplam değeri,
 3. Isıtma, havalandırma, sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın değeri,
 4. Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa bu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.

A.3. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar

3.1. Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar sigortanın kapsamı dışındadır. Ancak bunlar, ek sözleşme yapılmak suretiyle bu genel şartlara ilişik klozlar dahilinde teminat kapsamı içine alınabilirler:

 1. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri,
 2. Kötü niyetli hareketler,
 3. A.4 maddesinin 7 nci bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 4. Yangın, yıldırım, infilak,
 5. Fırtına,
 6. Deprem ve yanardağ püskürmesi,
 7. Kar ağırlığı,
 8. Don,
 9. Sel ve su baskını,
 10. Dahili su basması,
 11. Yer kayması,
 12. Duman,
 13. Taşıt çarpması,
  1. Kara taşıtları,
  2. Deniz taşıtları,
  3. Hava taşıtları,

3.2. Bu sözleşme ile temin edilen hallerden kaynaklansa dahi aşağıdaki kayıplar sigorta kapsamı dışındadır, Ancak bu kayıplar, ek sözleşme yapmak suretiyle teminat kapsamı içine alınabilirler:

 1. Teminat kapsamındaki rizikodan doğan kalite kayıpları,
 2. Faaliyet durması veya aksamasından kaynaklanan kar kaybı,
 3. Enkaz kaldırma masrafları,

A.4. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar sigortanın kapsamı dışındadır:

 1. Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar,
 2. Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar,
 3. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 4. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),
 5. Kamu otoritesi tarafından sera ve ürün üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,
 6. Sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdından veya ağır kusurundan kaynaklanan zararlar,
 7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

A.5. Muafıyetler

Sözleşmede sigortacının, belli bir miktara veya sigorta bedelin belli bir yüzdesine kadar olan hasarları ya da meydana gelen hasarın belli bir oranını tazmin etmeyeceği kararlaştırılabilir.

Bu şekilde belirlenen muafiyet oran veya tutarları poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta teminatı, ürün için, her ürün dönemine ait fidelerin ve/veya fidanların; seralara dikimi ile başlar, hasadın bitmesiyle son bulur ve her halde, poliçede; başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

B. Hasar ve Tazminat

B.l. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. Rizikonun gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez ve bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıyı durumdan haberdar etmek,
 2. Rizikonun gerçekleşmesinden hasarın tahmin ve takdir edilmesine kadar geçen zaman içinde, seradaki ürünün gelişmesi için gereken bakımı göstermek ve sigortacı tarafından bu amaçla verilen talimatlara uymak,
 3. Zarar eksperler tarafından tespit ve takdir edilinceye kadar hasarlı sera ve ürün üzerinde, zorunlu haller dışında, hasarın saptanmasını güçleştirecek ya da hasar miktarını artıracak nitelikte herhangi bir değişiklik yapmamak,
 4. Riziko gerçekleştiğinde, serada bulunan ve fazlaca zarar görmüş olan bir ürünün yerine mevsimin şartlarına göre başka bir ürün dikilmesini istediği takdirde, sera içindeki ürünün bozularak yeniden sürüm ya da dikim yapılması için, sigortacının onayını almak amacıyla bildirimde bulunmak,
 5. Sigortacının isteği üzerine; rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı olarak belirlemede,zarar miktarıyla delilleri saptamada ve rücu hakkının kullanılmasında gerekli olacak bilgi ve belgeleri mümkün olduğu ölçüde ve gecikmeksizin sigortacıya vermek,
 6. Tazmin yükümlülüğü, tazminat miktarı ve rücu haklarının tayini amacıyla sigortacının ya da yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeyler ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde yapacakları incelemelere izin vermek.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren işbu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesi halinde; zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri bir an önce almakla yükümlüdür.

Acil önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir.

Eksik sigortanın sözkonusu olduğu durumlarda aksine sözleşme yoksa sigortacı; sigorta bedelinin sigorta edilen menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki değerine oranı neden ibaretse masrafların o kadarından sorumludur.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Hakları ve Yükümlülükleri

Riziko gerçekleştiğinde, sigortacı veya yetkili kıldığı kimseler; sigorta kapsamındaki maddi değerleri muhafaza altına almak ve zararı azaltmak amacıyla makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan seraya girebilirler. Sigortacı bu şekilde hareket etmekle herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenrniş olmaz ve bu poliçe hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz.

Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde gerekli incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya bildirmek zorundadır.

B.4. Hasarın Tespiti

Bu sözleşme ile sigorta edilmiş şeylerde meydana gelen zararın miktarı taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir.

Taraflar zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini için isterlerse, hakem-bilirkişilere gidilmesini kararlaştırabilirler; bu bir tutanakla tespit edilir. Bu takdirde zarar miktarı aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigortacıdan tazminat talep edilmesi halinde, zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Şu kadar ki, tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı tarihten itibaren, diğer halde ise üçüncü hakem bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı ay içerisinde raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler.

Taraflar uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini seçer ve bu husus noter aracılığıyla diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraf hakem-bilirkişilerin anlaşamadıkları hususlarda ve anlaşmazlığın sınırları içinde karar vermeye yetkilidir; bu hakem-bilirkişinin kararları, diğer hakem-bilirkişilerce hazırlanan raporda yer alır. Hakem-bilirkişi kararları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkişisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi konusunda yedi gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından ve uzman kişiler arasından seçilir.

Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı gerekçesiyle ve hakem-bilirkişinin kimliğinin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde itiraz olunabilir. Süresinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer.

Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve kalınan yerden devam eder. Sigorta ettirenin ölümü, seçtiği hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez. Hakem-bilirkişiler, zarar miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleştiği andaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgelerin kendilerine verilmesini isteyebilir; hasar yerinde incelemede bulunabilirler. Hakem-bilirkişilerin veya üçüncü hakem-bilirkişinin, zarar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir tarafları bağlar.

Hakem-bilirkişi kararlarına ancak, tespit edilen zarar miktarının gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu gerekçesiyle ve bu kararların tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret mahkemesinde itiraz edilebilir.

Taraflar seçtikleri hakem-bilirkişilerin ücret ve masraflarını kendileri öder. Tek hakem-bilirkişinin veya üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları ise taraflarca yarı yarıya ödenir.

Zarar miktarının saptanması, bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartlar ile bunların ileri sürülmesini etkilemez.

B.5. Tazminatın Hesabı

5.1. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin değerleri esas tutulur. Sigorta tazmin değeri aşağıda yazılı şekilde hesaplanır:

 1. Kayıp ve hasar miktarından var ise önce sovtaj düşülür,
 2. Sera camları, konstrüksiyon, ısıtma, havalandırma ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisat bedeli için poliçede yazılı sigorta değeri; ürün için ürün birim fiyatı esas alınır. Ancak bu halde, cam değeri hasar tarihinden bir önceki günün piyasa değerinden, ürün birim fiyatı ise ürünün hasat zamanındaki mahalli toptan satış fiyatından yüksek olamaz,
 3. Ürün ve ürün yataklarından cam kırıklarını temizleme işine yapılan harcamalar için ödenecek miktar, aksine sözleşme yoksa ürün, cam ve konstrüksiyonun toplam sigorta değerinin % 10’u kadardır.
 4. Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiç bir şekilde tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz.

5.2. Mutabakatlı Değer

Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu yapı, cihaz ve tesisatın değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleşmesi ve tazminatın hesabında, bu mutabakatlı değere taraflarca itiraz olunamaz. Bilirkişi masrafı, mutabakatlı değerin tespitini isteyen tarafa aittir.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Sigortacının sorumluluğu; sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedelle, sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle sınırlıdır.

Sigortalı şeyler üzerinde birden çok sigorta varsa, tazminat miktarının saptanmasından sonra sigortacı payına düşen kısmı öder.

B.7. Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonraki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bundan dolayı zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu artan kısım indirilir.

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesine kasden sebebiyet verir veya zarar miktarını kasden artırıcı eylemlerde bulunursa bu poliçeden doğan haklan düşer.

Bu maddede yazılı hallerin ispatı sigortacıya aittir.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

8.l. Sigortacı, kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç bir ay içerisinde sigortalıya ödemek zorundadır.

8.2. Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren, sigortacının açabileceği davalarda yararlı olabilecek bilgi ve belgeleri mümkün olduğu ölçüde ve gecikmeksizin sigortacıya vermek zorundadır.

8.3. Rizikonun gerçekleşmesiyle tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrılmış olması hallerinde de aynı usül geçerlidir.

Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, sigorta ettiren talepte bulunduğu takdirde ve bu tarihten itibaren gün esası üzerinden prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.

8.4. Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

C. Çeşitli Hükümler

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının sorumluluğunun başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

2.1. Sigortacı, bu sözleşmeyi sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak yapmıştır. Bu teklifnamenin en az aşağıda gösterilen bilgileri içermesi gerekir:

 1. Sigorta ettirenin adı ve soyadı,
 2. Sigorta ettirenin ne sıfatla hareket ettiği,
 3. Sigorta ettirenin ikametgahı,
 4. Sigorta edilecek seranın bulunduğu yer (il, ilçe, köy ve mevkii) ile seranın boyutları,
 5. Seradaki camların boyutları ile toplam adedi ve camların toplam değeri,
 6. Konstrüksiyonun değeri,
 7. Serada bulunan veya sigorta süresi içinde sonraki dönemlerde ekilecek ürünlerin cinsi, ekim-dikim tarihi, fide adedi,
 8. Serada bulunan veya sigorta süresi içinde sonraki dönemlerde ekilecek ürünlerin muhtemel hasat tarihi, hasatta beklenen ürün miktarı ve tahmini toplam değeri,
 9. Sera ve ürünün başka sigorta şirketine sigorta ettirilmiş olup olmadığı.

2.2. Sigorta ettirenin beyanı gerçeğe aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Cayma veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

2.3. Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı durumlarda riziko; sigortacı durumu öğrenmeden önce veya cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

2.4. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçerisinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

3.1. Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya hali sigortacının rızası olmaksızın sigorta ettiren tarafından değiştirildiği takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra:

 1. Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise; sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar .Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

  Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

  Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

  Sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sözleşmenin devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.

 2. Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektiren hallerden ise; sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

3.2. Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde:

 1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
 2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 3. Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleşirse sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

C.4. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, sigortalı sera veya içindeki ürünlerin menfaat sahibinin değişmesi halinde sözleşme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası hak sahibine geri verilir.

Sigortalı şeylerin sahibinin değişmesi anında ödenmesi gerekli prim borçlarından, sigorta ettiren ile fesih hakkını kullanmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.

C.5. Sigortalı Şeylerin Yeri ve Bunun Değişmesi

Sigorta teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen yer veya yerler için geçerlidir.

Sigortalı şeylerin bulunduğu yerin değiştirilmesi halinde madde C.3 hükümleri uygulanır.

C.6. Tebliğ ve İhbarlar

Sigorta ettirenin bildirimleri sigorta şirketinin merkezine veya sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır.

Taraflara imza karşılığında elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler taahhütlü mektup hükmündedir.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00’de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00’de hüküm ifade eder.

C.7. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, sigorta ettiren ve sigortalıyla ilgili olarak öğrenecekleri ticari veya mesleki sırların açığa çıkarılmasından doğacak zararlardan sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yer ya da rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret mahkemesi; sigortacı tarafından açılacak davalardaki yetkili mahkeme ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesidir.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Özel Şartlar

Bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir.