Sağlık uzmanlarının mesleklerini icra ederken yapmış olduğu hatalardan (malpraktis) ya da mesleklerini gerektiği şekilde yerine getirememelerinden ötürü, hastanın ruhsal ve/veya bedensel sağlığının bozulması ya da ölümü nedeniyle sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin teminat altına alınmasıdır.

30.01.2010 tarihli 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5947 numaralı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesine istinaden sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmaları zorunlu hale gelmiştir.