Yeşil Kart Mali Sorumluluk Sigortası, Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Md. 2 aksine Türkiye hudutları dışında yeşil kart anlaşmasına dahil ülkelerde geçerli olup, kaza halinde kaza mahalli ülke mali sorumluluk sigortası genel şartları çerçevesinde sigortacının ve sigortalının sorumluluğunu deruhte eder.

Akgül İnce Sigorta
Yurt Dışı Yeşilkart Limitlerini öğrenmek için dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Yeşilkart Hakkında Faydalı Bilgiler

Yeşilkart Nedir?

Yeşil Kart Sertifikası Türk Hükümeti’nin de imzaladığı 1959 tarihli Strasbourg Anlaşması çerçevesinde yeşil kart sistemi dahilindeki ülkelere Mali Mesuliyet Poliçesinin uluslararası uzantısı şeklinde kaza mahalli ülke mevzuatı ve limitleri dahilinde teminat veren yeşil renkli ve uluslar arası tek bir formatla düzenlenen bir belgedir.

Yeşilkart’ın Amacı Nedir?

Yeşil Kart Sistemi olarak bilinen uluslararası motorlu taşıt sigorta sertifikası sistemi, 01.01.1953’te yürürlüğe girmiştir.

Bu sistemin amacı, ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarına yardımcı olmak ve ayrıca ilgili motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazaların sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlamaktır.

Buna göre: Trafik kazasının meydana geldiği ülke, kazaya neden olan motorlu taşıt kullanıcısının sürekli yaşadığı ülke olmasa dahi, verilen zarar karşılanacaktır. Bir motorlu taşıt işleteni, ziyaret ettiği her ülkenin sınırında ayrı bir sigorta poliçesi yaptırma gereksinimi duymayacaktır. Elli yılı aşkın süredir uluslararası düzeyde varlığını sürdüren Yeşil Kart Sisteminin başarısı tartışmasız olup, anılan sistem temel amaçlarına fazlasıyla ulaşmıştır. Şu an sisteme 44 ülke dahildir.

Yeşil Kart Sigorta Sertifikasının sigorta ettirene verilmesi, ilke olarak bir zorunlu motorlu taşıt sorumluluk sigortasının düzenlenmiş olması şartına bağlıdır. Yeşil Kart Sistemi’nin işleyişini sağlamak, yani Yeşil Kart Sistemi dahilinde herhangi bir ülkeye kayıtlı motorlu bir taşıtın ülkesi dışında neden olacağı trafik kazası sonucu ortaya çıkan maddi ve/veya bedeni zararları karşılayabilmek amacıyla, sisteme dahil ülke hükümetleri tarafından tanınan Yeşil Kart büroları kurulmuştur. Kendi ülkesinin Yeşil Kart bürosuna üye olmak kaydıyla, ulusal sigorta şirketleri kendi ülkelerinin dışına seyahat edecek araçlara Yeşil Kart Sertifikası düzenler. Sigorta ettirene verilen orijinal kart, yeşil olmalıdır. İki kopya şeklinde düzenlenir ve üzerinde kazıntı veya silinti bulunamaz. Yeşil Kart Sistemi kapsamında kullanılan tüm Yeşil Kart sertifikaları, sisteme üye ülkelerin oluşturduğu Bürolar Konsey’i (Council of Bureaux – COBx) tarafından belirlenen belirli bir şekilde olmak zorundadır.

Yeşilkart Sisteminin Tarihçesi

1949 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nu İç Ulaştırma Komitesi’nin Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubu üye ülkelerin hükümetlerine bir tavsiye göndererek; karayolunda seyahat eden motorlu taşıtların işletilmesi nedeniyle ile üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları sigorta güvencesi altına alan sigortacılardan, motorlu taşıt sorumluluk sigortasını yaptırma yükümlülüğünün zorunlu olduğu ülkelere giriş yapan sigortalılarını kapsayacak tek tip ve pratik koşullardan oluşan sigorta anlaşmaları yapmaları için istemde bulundu.

Tek tip sigorta belgesi oluşturmanın bu hedefe ulaşmada en iyi yol olacağı sonucuna varan Çalışma Grubu, temel ilkenin çeşitli ülkelerin sigortacıları arasında imzalanacak anlaşmalarla konunun hukuksal boyutunu şekillendirdi.

Tavsiyeye olumlu cevap veren ülkelerin sigorta temsilcileri, Kasım 1951 tarihinde Bürolar Arası Anlaşmayı kabul ettiler ve böylece farklı ülke sigortacıları arasında belirtilen süreç başlamış oldu.

Birleşmiş Milletlerin 5 nolu tavsiyesinin içeriği ve sonraki anlaşmalar:

Her Avrupa ülkesinde ismi Büro olan ve o ülkenin hükümeti tarafından oluşturulan bir merkezi kuruluş olacaktır. Bu kuruluş Yeşil Kart Bürosu’nun görevlerini yerine getirmede yetkilidir. Bu bürolar bir ana kuruluş olan ve merkezi Londra’da (bugün Brüksel) olan Bürolar Konseyi çatısı altında toplanmıştır.

Büroların iki işlevi vardır:

Ödeme Bürosu olarak üyeleri aracılığı ile sigortalılarına Yeşil Kart sigorta sertifikası temin ederler ve aynı zamanda yine tedvir ve hasar giderimi büroları kanalı ile sigortalılarının neden oldukları zararları giderme konusunda garantör olurlar.

İçinde bulunulan ülkenin Tedvir Bürosu, geçerli Yeşil Kart sigorta sertifikasına sahip yabancı plakalı araçların o ülke sınırları dahilinde karıştıkları trafik kazalarından kaynaklanan zararları, yine içinde olunan ülkeye ait hukuksal kurallar ve koşullar çerçevesinde çözümleyip gidermekle görevlidir.

Sisteme dahil olan bürolar yukarıdaki prensipler çerçevesinde Konsey Büro’nun hazırladığı tek tip anlaşmayı karşılıklı olarak imzalamak zorunda olup, bu anlaşmalar Uniform Agreement olarak anılır. Son yıllarda yapılan pek çok değişiklik sonucu adı geçen anlaşma Internal Regulation olarak anılmaya başlanmıştır.

Ek bir iyileştirme 15.03.1991 tarihli çok taraflı garanti anlaşması ile yapılmıştır. Buna göre, çok taraflı garanti anlaşmasına dahil olan ülkelere ait motorlu araçların plakaları Yeşil Kartın yerine geçmektedir. Bu yüzden bu anlaşmaya araç plakası anlaşması da denilmektedir. Bu durumda ödeme bürosu, kendi ülkesinden çıkan herhangi bir aracın geçerli Yeşil Kart’ı olmasa dahi, bu aracın anlaşma kapsamındaki ülkelerde neden olacağı zararlardan geçerli bir Yeşil Kart sigorta sertifikası varmışçasına sorumlu olmaktadır. (Çıkış ülkesi plaka anlaşması denilen bu anlaşmaya Türkiye dahil değildir.)

BÜROLAR KONSEYİ(COUNCIL OF BUREAUX – COB):

COB, merkezi Brüksel’de bulunan ve Yeşil Kart Sistemi’nin işleyiş ve yönetiminden sorumlu olan bir kuruluştur.

Yeşil Kart Sistemi’ne katılan tüm ülke bürolarından oluşan COB, Birleşmiş Milletler Avrupa Komisyonunun İş Ulaştırma Komitesi’nin Yol Ulaşım Çalışma Grubu’na bağlıdır. Bürolar Konseyi, Birleşmiş Milletler’in 5 nolu tavsiyesinin başarıyla uygulamasını sağlamak için gerekli tüm işlemleri ve inisiyatifleri kullanır ve aynı zamanda anlaşmalara uygunluğu denetler.

Yaşilkart Bürolarının Mahiyeti

Bürolar ile onların üyesi olan ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri, Yeşil Kart Sistemi’nin temelini oluştururlar.

Bürolar, üyeleri aracılığı ile sigortalılarına Yeşil Kart sigorta sertifikası düzenler ve zarar gören kimselere tedvir (hasarın çözümlenip giderimi) büroları aracılığı ile kazanın meydana geldiği ülkenin yasal sigorta limitleri ve hukuksal kuralları dahilinde zararın giderimi güvencesi sağlarlar. Büroların zararı giderip ödeme yapabilmesi için gerekli olan koşul, kazaya neden olan aracın olay tarihinde geçerli ve Yeşil Kart Sistemi üyesi bir ülke tarafından düzenlenmiş bulunan Yeşil Kart sigorta sertifikasının varlığıdır.

Yeşil Kartın varlığı motorlu taşıt kullanıcısına kazanın olduğu her ülkede kolaylık sağlar çünkü kendisinin sigorta teminatı ve sigortacısı kolaylıkla tespit edilebilir ve böylece mağdur tarafa ödeme gecikmeksizin yapılabilir.

Ödeme Bürosu: Bu işlev ile ilgili büro, üyesi olan sigorta şirketlerinin düzenledikleri Yeşil Kart Sertifikası sahibi sigorta ettirenlerin neden olacakları trafik kazalarından tamamen sorumludur. Bu sorumluluk, üyesi olan sigorta şirketinin tasfiye sürecinde bulunmasında dahi, kazanın olduğu ülke hukukuna göre sigorta güvencesi sağlama bakımından devam eder.

Tedvir (Hasarın Çözümlenip Giderimi) Bürosu: Kazanın meydana geldiği ülkede bulunan büronun yaptığı işleve verilen isimdir. Bu işlev ile ilgili büronun yükümlülüğü, ülkesinde oluşan bir kazadan sonra, sistem üyesi başka bir büro sigorta ettireninin neden olduğu hasarı çözümlemek ve zararın giderimini sağlamaktır. Bu durumda tedvir bürosu, hasarı sanki sigorta poliçesini kendi düzenlemiş gibi ele almaktadır. Dolayısıyla tedvir bürosunun bu işlevi, kendi ülkesinde zarar görenlere karşı üçüncü şahıs sorumluluk sigortacısı gibi sigorta güvencesi sağlama sorumluluğu ile örtüşmektedir.

Tedvir bürosu, kaza tarihinde geçerli bir Yeşil Kart’ın olması koşuluyla; kaza ile ilgili beyanları tedarik eder, mahkeme çağrıları ile davaların muhatabı olur, araştırmalar yapar ve tazminat öder. Aynı zamanda tedvir bürosu, Yeşil Kart’ı düzenleyen yabancı sigortacının çıkarlarını sigorta poliçesini kendi düzenlemiş gibi gözetmekle yükümlüdür.

Yeşilkart’ın Şekli

Yeşil Kart Sertifikası’nın yüzü, 1’den 9’a kadar aşağıda gösterilen paragraflara ayrılmıştır:

  1. Uluslararası sigorta sertifikası olduğunu belirten başlık,
  2. Uluslararası sigorta sertifikasının düzenlenmesine güvence veren Yeşil Kart Bürosu,
  3. Yeşil Kart’ın geçerlilik tarihleri,
  4. Yeşil Kart Bürosu’nun yerleşik olduğu ülkenin uluslararası simgesi, kartı düzenleyen sigorta şirketinin kod numarası ve Yeşil Kart sigorta poliçesinin seri numarası,
  5. Aracın plakası, şayet plakası yoksa şasi veya motor numarası,
  6. Aracın kullanım tarzı ve markası.

6. ve 7. paragraf arasında Yeşil Kart’ın geçerli olduğu ülkeler, kendilerine ait uluslar arası simgeler ile gösterilmektedir. Avrupa Topluluğu 29 ülke ve İsviçre’nin uluslar arası trafik simgesi Yeşil Kart’ın üstünde tek bölme içinde yazılı olup, diğer Yeşil Kart ülkelerinin her birinin simgesi ayrı kutucuklar şeklinde gösterilmiştir. Yeşil Kart Sertifikası üzerinde bulunan ülke işaretlerinden birinin çizili olması durumu; anılan Yeşil Kart’ın üzeri kapatılmış ülke içinde geçerli olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak üzeri çizilen ülkenin simgesi Avrupa Topluluğu ülkelerinden birine ait ise; bu durumda adı geçen Yeşil Kart, Avrupa Topluluğu’na üye diğer ülkelerde de geçersiz olmaktadır.

  1. Sigorta ettiren araç sahibi ya da sürücünün adı, soyadı veya ünvanı,
  2. Yeşil Kartı düzenleyen sigorta şirketinin ticari ismi ve adresi,
  3. Sigorta şirketinin temsilcisinin imzası ve şirket kaşesi,

Yeşil Kart Sertifikası’nın arka sayfasında kullanımına yönelik kurallar ve ulusal tüm Yeşil Kart Büro’larının listesi yer alır.

Akgül İnce Sigorta
Örnek Ön Yüz
Akgül İnce Sigorta
Örnek Arka Yüz

Geçerli Olduğu Ülkeler

Şu an sisteme dahil 45 ülke vardır. Prensip olarak yeşil kart sisteminin temelinde zorunlu motorlu taşıt üçüncü şahıs sigortasının varlığı ile sisteme dahil olan her ülkenin hükümeti tarafından tanınmış olan ve başka bir ülkede kayıtlı olan motorlu taşıtların sebebiyet verdikleri bedeni yaralanma ya da maddi zararı uluslar arası sigorta sertifikaları temelinde karşılayan ve isimleri motorlu taşıt büroları olan kurumlar var.

Uluslararası sigorta büroları kendi ülkesi dışında seyahat eden araçlara yeşil kart sigortası tanzim eder. Orjinal kart yeşil olmalıdır,2 kopya halinde ve bunların üzerinde silinmeler olmamalıdır ve hiçbir bilgi herhangi bir biçimde değiştirilmiş olmamalıdır. Tüm yeşil kartlar aynı formattadır ve bu format ilgili BM komitesince onaylanan tek tip yeşil kart formatına uygun olarak BM tarafından onaylanmıştır.

Avrupa Ekonomik Bölgesi : üye 29 ülke ve İsviçre bölgesel bir birlik oluştururlar. Bu sebeble, yeşil kartın basılmış şeklinde bir kutu içerisinde gösterilirler. Bunun anlamı şudur,eğer yeşil kartı tanzim eden bir üçüncü ülke sigortacısı AEB’nin üye devletlerden bir tanesinin uluslar arası ibaresini silerse bu sanki tümünü silmiş anlamına gelir ve ilgili araç AEB’nin üyesi olan 29 ülke ve İsviçre ‘ye girişte bir sınır sigortası yaptırmak zorundadır ve bu sigorta tüm AEB ülkelerinde ve İsviçre’de geçerli olacaktır.

ÜLKE KODÜLKEADRESTELEFON
AAVUSTURYAVERBAND DER VERSICHERUNSUNTERNNEHMEN ÖSTEREICHS, Schwarzzenbergplatz 7, Postfach 248 A-1030 WIWN[43](1) 711 560
ALARNAVUTLUKBSHS BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT ,Rruga “Gjergi Fishta” Pall,Edill-Al-te, TIRANA[355](42)540033
ANDANDORRAOFFICIANA ANDORRANA D’ENTITATS D’ASSEGURANÇA D’AUTOMOBIL ,c/o Maria Pla,33,3r,3a AD500,ANDORRA LA VELLA[376] 86 00 17
BBELÇİKABUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES ,Rue de la Charite 33 Bte 2,BE-1210 BRUXELLES[32](2)287 18 11
BGBULGARİSTANNATIONAL BUREAU OF BULGARIAN MOTOR INSURERS ,2 Graf Ignatiev Str,floor 2,SOFIA 1000[359](2)981 11 03
BIHBOSNA HERSEKBIRO ZELENE KARTE U BOSNI HERCEGOVINI,Kolodvorska 11A/II,7100 SARAJEVO[387](33)213 674
BYBEYAZ RUSYABELARUSSIAN TRANSPORT INSURANCE BUREAU,1Kalvariyskaya St,220004 MINSK[375](17)2264 764
CHİSVİÇRESWISS NATIONAL BUREAU OF INSURANCE Thurgauerstrasse 101 CH-8152 Opfikon Glattbrugg[41](44) 628 89 30
CYKIBRISMOTOR INSURER’S FUND ,23, Zenon Sozos Str, P.Obox 22030 15 16 NICOSIA[357](22)763 913
CZÇEK CUMHURİYETİCESKA KANCELAR POJISTITELU Stefanikova 248/32 250 00 Praha 5,CZECH REPUBLIC[420](2) 21 413 660
DALMANYADEUTSCHES BÜRO GRÜNE KARTE eV, Glockengiesserwall 1,20095 HAMBURG[49] (40) 33 44 00
DKDANİMARKADANKS FORENING FOR INTERNATIONAL MOTORKORETOJSFORSIKRING, Amaliegade 10, 1256 KOBENHAVN[45](33) 43 55 00
EİSPANYAOFFICIANA ESPANOLA DE ASEGURADORES DE AUTOMOSVILES,Sagasta 18,28004 MADRİD[34](91)446 03 00
ESTESTONYAEESTI LIIKLUSKINDLUSTUSTE FOND ,Mustaae tee 44,10621 TALLINN[372] 667 1800
FFRANSABUREAU CENTREAL FRANCAIS 1,rue Jules Lefebvre ,75431 PRAIS Cedex 09[33](1) 53 21 50 80
FINFİNLANDİYALIIKENNEVAKUUTUSKESKUS ,Bulevardi 28, FIN-00120 HELSINKI 12[358](9)680 401
GBİNGİLTERE VE K.İRLANDAMOTOR INSURER’S BUREAU ,Linford Wood House 6-12 Capital Drive ,Linford Wood ,Milton Keynes ,MK14 6XT[44](1908) 830 001
GRYUNANİSTANMOTOR INSURER’S BUREAU -GREECE ,9Xenophontos Street,ATHENS 105 57[30](210)32 23 324
HMACARİSTANMAGYAR BIZTOSITOK SZÖVETSEGE(MABISZ) Hungarian Motor Insurance Bureau 
HRHIRVATİSTANHRVATSKI URED ZA OSIGURANJE ,Croatian Insurance Bureau,1000 ZAGREP,Marticeva 73[385](1) 46 16 755
IİTALYAUFFICIO CENTRALE ITALIANO,(UCI) Soc.Cons a.r.l 20145 MILANO,Corso Sempione 39[39](02) 34 96 81
ILİSRAİLISRAEL INSURANCE ASSOCİLATİON, THE GREED CARD BUREY,11 Moshe Levy Str,P.O.B 17160:Rishon-LeZion 75070[973](3) 9424311
IRİRANGREEN CARD BUREAU OF IRAN C/O BIMEH MARKAZI IRAN, 72 AFRICA AVENUE,19157;POB 19395 TEHRAN[98](21)22050001-5
IRLİRLANDAMOTOR INSURER’S BUREAU OF IRELAND ,INSURANCE HOUSE,39 Molesworth Street, DUBLIN[353](1)676 9944
ISİZLANDAALDJODLEGAR BIFREIDATRYGGINGAR A ISLANDI,Borgartuni 35, 105 REYKJAVİK[354] 568 1612
LLÜKSEMBURGBUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS 75 rue de Mamer L-8081 BERTRANGE Luxembourg[355] 45 73 04
LTLETONYAMOTOR INSURER’S BUREAU OF THEREPUBLIC OF LITHUANIA, Algirdo38 LT-03606 vılnus[370] 5 216 28 60
LYLİTVANYALATVIJAS TRANSPORTLİDZEKLU APDROSINATAJU BIROJS 9 Lomonosava Street Riga LV-1019[371]7 114300
MMALTAMALTA GREEN CARD BUREAU 43A/2 St Paul’s Buildings ,West Street, VALETTA VLT 12[356] 21 238253
MAFASBUREAU CENTRAL MOROCAIN DES STES D’ASSURANCES ,154,Blvd d’Anfa ,01-CASABLANCA[212](22) 39 18 57
MDMOLDOVA“ARCA”NATIONAL AGENCY OF INSURERS,Stefan Cel Mare str,182, office 508 2012 CHISINAU[373](22)221 970
MKMAKEDONYANATIONAL INSURANCE BUREAU, “Mitropolit Trodosij Galaganıv “str, no.28IV SKOPJE[389](2)3136 172
NNORVEÇTRAFFIKFORSIKRINGSFORENINGEN ,Hansteens Gate 2,Postboks 2551 Solli,0202 OSLO[47](22)04 86 00
NLHOLLANDANEDERLANDS BUREAU DER MOTORRIJTUIGVERZEKERAARS ,Handleskade 49 NL 2288 BA RIJSWIJK ZH[31](30) 3408 280
PPORTEKİZGABINETE PORTUGUES DE CARTA VERDE -GPCV,Rua Rodrigo de Fonseca No: 41P-1250 190 LISBOA[351](21)384 8101/02
PLPOLONYAPOLISH MOTOR INSURERS BUREAU, ul Swietokzyska 14 PL 00-050 WARSAW[48](22)826 46 33
ROROMANYABIROUL ASIGURATORILOR DE AUTOVEHICULEDIN ROMANIA (BAAR) 40-40bis Vasile Lascar Street 2 Bucharest Code 020502[40](21)319 13 03
RUSRUSYARUSSIAN ASSOCILATION OF MOTOR INSURERS 27 BLD 3 Lusinovska str,115093 Moscow[7](495) 771 69 47
SİSVEÇTRAFFIKFORSIKRINGSFORENINGEN ,Karlavagen 108, STOCKHOLM/Box 24035 SE-104 50 STOCKHOLM[46](8)522 78 00
SRBSIRBİSTANUDRUZENJE OSIGURAVACA SRBIJE Bulevar Despota Stefana 68b P.O. Box 12-18 11108 BEOGRAD12[381](11)2750 359
SKSLOVAK CUM.SLOVENSKA KANCELARİA POIS’OVATEL’OV Tmavska cesta 82,526 58 BRATISLAVA 29[421](2)4444 1633
SLOSLOVENYASLOVENSKA ZAVAROVALNO ZDRUZENJE GIZ 1001 LJUBLJANA Zelezna cesta 14 P.O Box 2512[382](1)4377 098
TNTUNUSBUREAU UNIFIE AUTOMOLE TUNUSIEN 5 Rue IBN ZOHR cite Jardin le belvedere 1002 TUNIS[0216](71) 841 514
TRTÜRKİYETÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU Büyükdere Cad. Oya Sk. Devran Apt. 2/1 34394 GAYRETTEPE/İSTANBUL[90](212)217 59 68
UAUKRAYNAMOTOR INSURANCE BUREAU OF UKRAINE P.O.B NO:272 KYIV 2,02002 UKRAINE[38](044) 239 20 27